-38% Nöroradyoloji Atlası
Kitap Detayları
Yazar ( lar ) Masum Şimşek, Abdülhakim Coşkun
Sayfa Sayısı 612
Basım Yılı 2008

Nöroradyoloji Atlası

Tahmin ediyoruz ki bu kitap radyoloji alanlarında çalışan kıdemli asistanlar ve CAQ sınavına hazırlanan nöroradyoloji araştırma görevlileri için faydalı bir gözden geçirme sağlayacaktır. Ayrıca umuyoruz ki genel radyologlar ve nöroradyologlar, vakalar ile kendilerini test ederken ve her vakada yer alan “önemli notlar ve tuzaklar” bölümünden faydalanırken zevk alacaklardır. BT ve MR ile tanı konabilecek sayısız beyin patolojisini vaka bazlı olarak incelemek isteyenler bu kitabı ayrıntılı bir şekilde gözden geçirebilirler. Alternatif olarak bu kitap, her vakanın görüntüsüne bakıp kendi ayırıcı tanılan ve tanılarıyla bizimkileri karşılaştırarak kendilerini nöroradyoloji alanında test etmek isteyenler tarafından da kullanılabilir.

Her vaka özlü bir formatla tasvir edilmiş hastalık seyrine ait etyoloji, patoloji, görüntüleme bulgulan, tedavi ve prognoza ait kısa bir tartışma ile desteklenmiştir. Bu tartışmalar literatürdeki güncel makale ve incelemelere dayandmlmış ve her vakada birkaç kaynak önerilmiştir. Birçok vakada ayırıcı tanıda akla gelebilecek antiteleri veya verilen hastalığın ek bulgularını göstermek için ilave görüntüler mevcuttur.

Yıllardır UCSF Nöroradyoloji Bölümü “Bilinmeyen Vaka Konferansları” nı perşembe günleri öğleden sonra sunmaktadır. Araştırma görevlileri ve asistanlar dinleyicilerin tartışması, ayırıcı tanı ve spesifik tanı üretmeleri için bilinmeyen vakaları sunmaktadır.

Zamanla beyin, beyni çevreleyen yapılar ve kranial sinirleri etkileyen geniş bir hastalık spektrumunu kapsayan çok sayıda ilginç vakalardan oluşan geniş bir eğitim atlası oluşturduk. Geniş olarak neoplazilerden, enfeksiyonlardan, dural ve leptomeningeal süreçlerden, beyaz cevher hastalıklarından, travmadan, kon-jenital malformasyonlardan ve fakamatozlardan bahsedilmiştir. Bazı vakalarda tanıya kolay gidilebilirken diğerlerinde tanıyı koymak zordur.

Tahmin ediyoruz ki bu kitap radyoloji alanlarında çalışan kıdemli asistanlar ve CAQ sınavına hazırlanan nöroradyoloji araştırma görevlileri için faydalı bir gözden geçirme sağlayacaktır. Ayrıca umuyoruz ki genel radyologlar ve nöroradyologlar, vakalar ile kendilerini test ederken ve her vakada yer alan “önemli notlar ve tuzaklar” bölümünden faydalanırken zevk alacaklardır. BT ve MR ile tanı konabilecek sayısız beyin patolojisini vaka bazlı olarak incelemek isteyenler bu kitabı ayrıntılı bir şekilde gözden geçirebilirler. Alternatif olarak bu kitap, her vakanın görüntüsüne bakıp kendi ayırıcı tanıları ve tanılarıyla bizimkileri karşılaştırarak kendilerini nöroradyoloji alanında test etmek isteyenler tarafından da kullanılabilir.

Her vaka özlü bir formatla tasvir edilmiş hastalık seyrine ait etyoloji, patoloji, görüntüleme bulguları, tedavi ve prognoza ait kısa bir tartışma ile desteklenmiştir. Bu tartışmalar literatürdeki güncel makale ve incelemelere dayandırılmış ve her vakada birkaç kaynak önerilmiştir. Birçok vakada ayırıcı tanıda akla gelebilecek antiteleri veya verilen hastalığın ek bulgularını göstermek için ilave görüntüler mevcuttur.

Kranial sinirlere ait bölümün diğer bölümlerden biraz farklı bir formatta hazırlandığına dikkat edilmelidir. Her sinirin fonksiyonu ve anatomisinden bahsedilmiştir. Her kranial sinirin intrakranial ve kafatabanına ait segmentlerini etkileyen belli patolojiler gösterilmiş ve kısaca tartışılmıştır. Ekstrakranial patolojiler daha sonra Thieme tarafından yayınlanmak üzere başka bir kitapta ele alınmıştır (Baş ve Boyun Görüntüleme Atlası).

Bu kitabı oluştururken bu atlas içindekiler haricinde mükemmel öğretici noktaları olan daha birçok vakanın olduğunun farkına vardık. Büyük ve pahalı bir cilt oluşturmaktan kaçınmak için Thieme web adresinden ulaşılabilecek birçok ek vaka oluşturmaya karar verdik. Bu siteye ulaşım ücretsizdir ve bu konuda daha fazla bilgi içerikler bölümünde mevcuttur.

Umuyoruz ki okuyucularımız, erişkin ve çocuklarda beyin parankimi, meninksler ve kranial sinirlere ait çeşitli hastalıklara ait vurguladığımız önemli noktalardan fayda göreceklerdir.

Nancy J. Fischbein, M. D.

William P Dillon, M. D. 

A. James Barkovich, M.D.

 

I.    TÜMÖRLER

A.    Supratentoryal

OLGU 1. Evre II astrositom...................................................................................................3

OLGU 2. Gliosarkom..............................................................................................................6

OLGU 3. Oligodendrogliom................................................................................................10

OLGU 4. Gangliogliom........................................................................................................13

OLGU 5. Gliomatozis serebri..............................................................................................16

OLGU 6. Metastatik meme kanseri...................................................................................19

OLGU 7. Supratentoryal epandimom................................................................................23

OLGU 8. Disembriyoplastik nöroepitelyal tümör (DNET).........................................26

OLGU 9. Primer santral sinir sistemi lenfoması (PSSSL), AIDS ile ilişkisiz............29

OLGU 10. AIDS-ilişkili primer santral sinir sistemi lenfoması.................................32

OLGU 11. Supratentoryal primitif nöroektodermal tümör (PNET).........................36

OLGU 12. Tuber sinereum hamartomu...........................................................................39

OLGU 13. Pineoblastom.......................................................................................................42

OLGU 14. Germinom...........................................................................................................46

OLGU 15. Prolaktin salgılayan hipofizer mikroadenomlar........................................49

OLGU 16. Kanamış hipofiz makroadenomu (Pitüiter apopleksi)..............................52

OLGU 17. Ratke kleft kisti...................................................................................................55

OLGU 18. Kraniofarengiom................................................................................................58

OLGU 19. Germinom............................................................................................................61

OLGU 20. Nörositom............................................................................................................64

OLGU 21. Menenjiom...........................................................................................................68

OLGU 22. Lateral ventrikül subepandimomu................................................................71

OLGU 23. Koroid pleksus papillomu.................................................................................74

OLGU 24. Supravermian sistern araknoid kisti.............................................................77

OLGU 25. Dermoid kist........................................................................................................81

OLGU 26. Kolloid kist..........................................................................................................84

B.    İnfratentoryal

OLGU 27. Serebellar jüvenil pilositik astrositom...........................................................89

OLGU 28. Hemanjioblastom...............................................................................................93

OLGU 29. Fokal orta beyin gliomu (tektal gliom).........................................................96

OLGU 30. Diffüz pontin gliom...........................................................................................99

OLGU 31. Medulloblastom................................................................................................102

OLGU 32. Epandimom.......................................................................................................106

OLGU 33. Vestibüler schwannom (akustik nörom)....................................................109

OLGU 34. Serebello-pontin köşe menenjiomu.............................................................113

OLGU 35. Serebello-pontin köşe epidermoid tümörü................................................116

OLGU 36. Glioblastome multiforme (GBM).................................................................120

OLGU 37. Glioblastome multiforme (GBM).................................................................123

II.    ENFEKSİYON

OLGU 38. Konjenital sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonu......................................129

OLGU 39. Konjenital toksoplazmozis.............................................................................132

OLGU 40. Herpes simpleks virüs tip 2...........................................................................135

OLGU 41. İnfarktla komplike olan neonatal menenjit................................................139

OLGU 42. Subdural efüzyon ile komplike H.flu menenjiti........................................143

OLGU 43. Pediatrik AIDS.................................................................................................146

OLGU 44. Akut serebellit...................................................................................................149

OLGU 45. Beyin absesi.......................................................................................................153

OLGU 46. Herpes simplex virus tip 1.............................................................................157

OLGU 47. Nörosistiserkoz..................................................................................................161

OLGU 48. Miliyer tüberküloz (TBC)..............................................................................165

OLGU 49. Lyme hastalığı...................................................................................................168

OLGU 50. SSS aspergillozu................................................................................................171

OLGU 51. HIV ensefalopatisi............................................................................................175

OLGU 52. Progresif multifokal lökoensefalopati.........................................................178

OLGU 53. Santral sinir sistemi toksoplazmozu............................................................182

OLGU 54. Kriptokokal menenjit......................................................................................186

OLGU 55. Sitomegalovirüs (CMV) ventriküliti...........................................................190

OLGU 56. Nörosifiliz..........................................................................................................193

OLGU 57. Subdural ampiyem...........................................................................................197

III.    DURAL/LEPTOMENİNGEAL HASTALIKLAR

OLGU 58. Menenjiom........................................................................................................203

OLGU 59. Dural metastaz (pakimenenjitis interna hemorajika).............................207

OLGU 60. Nörosarkoidoz..................................................................................................210

OLGU 61. Spontan intrakranial hipotansiyon (SİH)..................................................213

OLGU 62. Menenjial karsinomatozis..............................................................................216

OLGU 63. Pnömokokal menenjit.....................................................................................219

OLGU 64. Coccidioides immitis e bağlı menenjit(“koksi” menenjit).....................222

OLGU 65. Süperfisiyal siderozis.......................................................................................225

IV.    VASKÜLER HASTALIKLAR/İNME

OLGU 66. Berry Anevrizma.............................................................................................231

OLGU 67. Dev internai karotid arter anevrizmaları...................................................235

OLGU 68. Perimezensefalik subaraknoid kanama.....................................................239

OLGU 69. Sağ orta serebral arter sulama sahasında akut infarkt...........................243

OLGU 70. Bilateral watershed infarktlar.......................................................................249

OLGU 71. Baziler arter trombozi.....................................................................................253

OLGU 72. Arterial disseksiyon........................................................................................257

OLGU 73. Hipertansiyona sekonder putaminal kanama...........................................261

OLGU 74. Diffüz anoksik beyin hasarı.........................................................................265

OLGU 75. Kavernöz malformasyon................................................................................270

OLGU 76. Arteriovenöz malformasyon (AVM)...........................................................275

OLGU 77. Venöz malformasyon (VM)...........................................................................280

OLGU 78. Karotikokavernöz fistül (KKF)....................................................................283

OLGU 79. Dural arteriovenöz fistül (DAVF)................................................................287

OLGU 80. Santral sinir sisteminin primer angiitis i (PACNS).................................291

OLGU 81. Fibromüsküler displazi (FMD).....................................................................295

OLGU 82. Takayasu arteriti (TA)....................................................................................299

OLGU 83. Periventriküler lökomalazi............................................................................303

OLGU 84. Yeni doğanda belirgin hipoksik iskemik Ensefelapati............................307

OLGU 85. Moyamoya Hastalığı.......................................................................................312

OLGU 86. Galen veni malformasyonu...........................................................................317

OLGU 87. Orak hücreli anemi..........................................................................................322

OLGU 88. Dural sinüs trombozu....................................................................................326

V.    BEYAZ CEVHER HASTALIKLARI/METABOLİK

OLGU 89. Multipl Sklerozis...............................................................................................333

OLGU 90. Akut disemine ensefalomiyelit (ADEM)....................................................337

OLGU 91. Santral pontin miyelinozis.............................................................................341

OLGU 92. Reversibl post-iktal serebral ödem..............................................................345

OLGU 93. Karbon monoksit zehirlenmesi....................................................................349

OLGU 94. Xe bağlı adrenolökodistrofi (ALD).............................................................352

OLGU 95. Leigh Hastalığı.................................................................................................356

OLGU 96. Krabbe Hastalığı..............................................................................................360

OLGU 97. Pelizaeus-Merzbacher Hastalığı (PMH).....................................................364

OLGU 98. Organik asidopati (MACDD).......................................................................368

VI.    ENFEKSİYÖZ OLMAYAN İNFLAMATUAR/İDİOPATİK

OLGU 99. Sistemik Lupus Eritematozis.........................................................................375

OLGU 100. Langerhans hücreli histiositoz....................................................................379

OLGU 101. Wernicke ensefalopatisi................................................................................384

OLGU 102. Mesial temporal skleroz...............................................................................387

VII.    NÖRODEJENERATİF/BAZAL GANGLİON HASTALIKLARI

OLGU 103. Amyotrofik lateral skleroz...........................................................................393

OLGU 104. Creutzfeldt-Jakob hastalığı..........................................................................396

OLGU 105. Hallervorden-Spatz Hastalığı.....................................................................399

OLGU 106. Wilson Hastalığı............................................................................................402

OLGU 107. Huntington hastalığı.....................................................................................406

OLGU 108. Oligopontoserebellar atrofi.........................................................................409

OLGU 109. Primer serebral amiloid anjiopati..............................................................412

VII.    TRAVMA

OLGU 110. Epidural Hematom........................................................................................417

OLGU 111. Subdural Hematom.......................................................................................420

OLGU 112. DifFüz aksonal hasar.....................................................................................423

OLGU 113. Travmatik parankimal kontüzyonlar.......................................................426

OLGU 114. Kaza dışı travma............................................................................................429

IX.    FAKOMATOZLAR

OLGU 115. Nörofibromatozis Tip 1 (NF 1)...................................................................435

OLGU 116. Nörofibromatozis Tip 2 (NF2)....................................................................439

OLGU 117. Tuberoskleroz..................................................................................................443

OLGU 118. Von Hippel Lindau........................................................................................447

OLGU 119. Sturge-Weber Sendromu..............................................................................451

OLGU 120. Nörokutanoz melanozis...............................................................................455

X.    KONJENİTAL MALFORMASYONLAR/SENDROMLAR

A.    Supratentoryal

OLGU 121. Korpus kallozum agenezisi..........................................................................461

OLGU 122. Holoprozensefali...........................................................................................464

OLGU 123. Septo-optik displazi......................................................................................468

OLGU 124. Hidransefali....................................................................................................471

OLGU 125. Oksipital sefalosel...........................................................................................474

B.    İnfratentoryal

OLGU 126. Chiari I malformasyonu..............................................................................479

OLGU 127. Chiari II malformasyonu.............................................................................482

OLGU 128. Dandy-Walker malformasyonu (DWM)..................................................485

OLGU 129. Lhermitte-Duclos hastalığı (LDH)............................................................489

XI.    KORTİKAL GELİŞİM MALFORMASYONLARI

OLGU 130. Hemimegalensefali........................................................................................495

OLGU 131. Subepandimal nodüler heterotropi............................................................498

OLGU 132. Band heterotopi..............................................................................................502

OLGU 133. Klasik (tipi) Lizensefali................................................................................505

OLGU 134. Polimikrogiria(PMG)...................................................................................508

OLGU 135. Bilateral küçük açık tip şizensefali.............................................................511

OLGU 136. Fokal kortikal displazi..................................................................................514

XII.    KRANİAL SİNİRLER

- I. KRANİAL SİNİR.............................................................................................................521

OLGU 137. Olfaktör nöroblastom....................................................................................522

OLGU 138. Nörosarkoidoz................................................................................................524

II.    KRANİAL SİNİR...........................................................................................................527

OLGU 139. Optik nörit.......................................................................................................529

OLGU 140. Kiazmal Gliom...............................................................................................531

OLGU 141. Oksipital lob infarktı.....................................................................................533

III.    KRANİAL SİNİR..........................................................................................................535

OLGU 142. Posterior kommünikan arterin anevrizması..........................................537

OLGU 143. Radyasyon hasarı...........................................................................................540

OLGU 144. Beyin sapı infarktı.........................................................................................541

IV.    KRANİAL SİNİR..........................................................................................................543

OLGU 145. Kavernöz sinüsün psödotümörü..............................................................544

OLGU 146. Travmatik IV. KS felci..................................................................................546

V.    KRANİAL SİNİR...........................................................................................................548

OLGU 147. Akut dissemine ensefalomyelit...................................................................550

OLGU 148. Herpetik Nörit................................................................................................552

OLGU 149. V. KS schwannomu........................................................................................554

OLGU 150. Yassı hücreli karsinomun perinöral yayılımı..........................................556

VI.    KRANİAL SİNİR.........................................................................................................559

OLGU 151. Beyin sapı apsesi ve menenjiti.....................................................................561

OLGU 152. Duane sendromu...........................................................................................564

VII.    KRANİAL SİNİR.........................................................................................................565

OLGU 153. Bell Felci...........................................................................................................567

OLGU 154. Vasküler basıya bağlı hemifasiyal spazm.................................................569

OLGU 155. Fasiyal kanalın hemanjiomu.......................................................................571

OLGU 156. VII. KS boyunca perinöral tümör yayılımı.............................................573

VIII.    KRANİAL SİNİR......................................................................................................576

OLGU 157. Vestibular schwannom.................................................................................577

OLGU 158. Intralabirint vestibüler schwannom..........................................................579

IX.    KRANİAL SİNİR..........................................................................................................581

OLGU 159. PICA anevrizması..........................................................................................582

OLGU 160. Jugüler foramen menenjiomu.....................................................................584

OLGU 161. IX. KS schwannomu......................................................................................586

X.    KRANİAL SİNİR...........................................................................................................589

OLGU 162. Lateral medial infarkt..................................................................................591

OLGU 163. Glomus jugülare tümörü.............................................................................593

XI.    KRANİAL SİNİR..........................................................................................................596

OLGU 164. XI. KS’in iatrojenik hasarı...........................................................................597

OLGU 165. XI. KS schwannomu......................................................................................599

XII.    KRANİAL SİNİR........................................................................................................601

OLGU 166. Nazofaringeal adenoid kistik karsinom...................................................603

OLGU 167. Kafa tabanı osteomiyeliti..............................................................................605

Nöroradyoloji Atlası

  • Marka: Habitat
  • Ürün Kodu: 9862
  • ISBN: 9789750051531
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 162,00TL
  • 100,00TL

Etiketler: Nöroradyoloji Atlası