-50% Mikrovasküler Cerrahi Atlası
Kitap Detayları
Yazar ( lar ) Yazar:..... Berish Strauch, Çeviri Editörü:..... Do.Dr. Hüsamettin TOP, Dr. Serkan BALTA
Sayfa Sayısı 656
Basım Yılı 2013
Baskı 2

Mikrovasküler Cerrahi Atlası, Anatomi ve Operatif Teknikler hakkında bilgiler.mikrovasküler cerrahi.

Bu atlas ilk kez orijinal olarak basıldığında, birçok vücut donör sahasının vaskülerize dokular ile kapatılmasında mikrocerrahi anatomiyi ve detaylarını ayrıntılı olarak içeren ilk kitap olarak kabul edilmiştir. Kitabın göze çarpan en önemli özellikleri; renkli çizimleri, anatomik ve klinik uygulamalar ve flebin adım adım kaldırılmasının anlatılmasıdır. Basıldığından beridir mikrocerrahlar bu kitabı anlaşılması kolay, okuması zevkli ve yardımcı bir kitap olarak görmüşlerdir. Birçok okuyucunu ortak yorumu “Okumak için 20 dakikanınız verin ve cerrahi esnasında kendinizden daha emin olun” Bu kitabın 1992 yılında ilk yayınından sonra 10 yıldan fazla zaman geçti.

Mikrocerrahi yeni bir uzmanlık sahası olarak görüldü ve yeni donör sahalar keşfedildi, flep kaldırma teknikleri geliştirildi, anatomik araştırmalar ve klinik uygulamalar arttı. Mikrocerrahi tekniklerin bu kadar popüler olduğunu görmek çok sevindirici bir olay, bu doğrultuda birçok revaskülarize doku transferi gündemde ve mikrocerrahi alanda deneyim kazanılması amacı ile uzmanlara ve tıp öğrencilerine yönelik birçok kurs düzenlenmektedir. Bu yeni baskıda 22 yeni geliştirilmiş donör saha ve flep kaldırılması prosedürleri eklenmiştir.

Bunlarda bazıları; perforatör flep bazlı derin epigastrik arter, superior ve inferior gluteal arterler, torakodorsal arter, lateral sirkumfleks femoral arter ve diğerleri. Bu cilt fleplerinde kasların bütünlüğü bozulmaz ve donör sahada hasta az postoperatif morbidite görülür. Birinci baskıdaki tüm free flepler yeniden gözden geçirildi. Artan klinik deneyim ve anatomik bilgilerin artması doğrultusunda bu fleplerin birçoğu yeniden gözden geçirildi.

Klinik uygulama ve flep kaldırma teknikleri ile ilgili yorum ve görüşler bunu yansıtmaktadır. Anatomik olarak belirleyici damar ve sinirler ile onların beslediği alanlar serbest doku transferlerinin donör sahası için temel yapıdır. Tecrübeli mikrocerrahlar anatomik varyasyonlar için sıklıkla kaygılıdırlar. Anatomik varyasyonlar ile ilgili eklediğimiz birçok referans ve çizim sayesinde donör saha kullanımını daha güvenilirdir. Eklediğimiz referansların birçoğu her bir donör saha için ayrı endikasyon, komplikasyon ve flep kaldırılmasını içermektedir. Bazı eski anatomik çizimlerin kalitesi bazı resimler eklenerek, renkleri değiştirilerek veya detaylar eklenerek yükseltilmiştir.

Toplamda yeni geliştirilmiş donör sahalar ve flep kaldırma teknikleri ile birlikte 115 yeni çizim ve ilgili makale ikinci baskıya eklenmiştir. Bu kitabı son 10 yılda daha donör saha seçeneklerini arttıran ve onları daha mükemmel hale getirenlere ithaf edilmiştir. Ayrıca günümüzde yeni keşifleri gündemde olup bu alanda önde gelen kişilerin başarılarının devamını diliyoruz. Bu atlasın yapılmasını mümkün hale getiren özellikle iki kişi var: Mükemmel şekilleri ile katkıda bulunan önde gelen tıbbi çizerlerden olan kaliteli bir sanatçı Bay Li-Guo Liang; ve editör yardımcılığı ve metni hazırlamada yardımlarını esirgemeyen Albert Einstein Tıp Okulu ve Montefiore Tıp Merkezinin Plastik Cerrahi Departmanlarının Başkanı olan Dr.R.D. Landres.

 

KİTABIN İÇİNDEKİLER

Zhong-Wei Chen Anısına..........................................................................................................................................x
İkinci Baskı Önsözü.................................................................................................................................................xıı
Birinci Baskı Önsözü..............................................................................................................................................xııı
Giriş.........................................................................................................................................................................14
Tanımlar..............................................................................................................................................................14
Temel Mikrocerrahi Tekniklerde Eğitim...............................................................................................................14
Alıcı Damarların Ortaya Konması.......................................................................................................................15
Mikrocerrahi Anatomi Varyasyonları...................................................................................................................16
Donör Alanları....................................................................................................................................................16
Flep Dizaynı.......................................................................................................................................................16
Flep Kaldırma Teknikleri.....................................................................................................................................17
Yorum ve Görüşler..............................................................................................................................................17
BÖLÜM I ÜST EXTREMİTE
Konu 1 Omuz, Kol ve Aksilla...............................................................................................................................20
Çeviren: Dr. M. Murat Öztürk
Deltoid Flep........................................................................................................................................................20
Medial Kol Flebi..................................................................................................................................................25
Lateral Kol Flebi.................................................................................................................................................29
Posterior Kol Flebi..............................................................................................................................................35
Alıcı Sahanın Ortaya Konması...........................................................................................................................39
Kaynakça............................................................................................................................................................55
Konu 2 Önkol Bölgesi..........................................................................................................................................56
Çeviren: Dr. Serkan Balta
Önkol Flepleri.....................................................................................................................................................56
Radial Önkol Flebi..............................................................................................................................................64
Radial Önkol Flebinin Penil Rekonstruksiyonda Kullanımı.................................................................................71
Ters Akımlı Radial Önkol Ada Flebi....................................................................................................................74
Radial Önkol Osteokutanöz Flebi.......................................................................................................................75
Radial Önkol Tendinokutanöz Flebi....................................................................................................................79
Hibrid Radial Önkol Flebi....................................................................................................................................81
Ulnar Önkol Flebi................................................................................................................................................83
İnterosseöz Önkol Flebi......................................................................................................................................88
Posterior İnterosseöz Flep (Posterior Önkol Flebi).............................................................................................93
Ters Akımlı Posterior İnterosseöz Flep...............................................................................................................98
Ters Akımlı Posterior İnterosseöz Osteokutanöz Flep.....................................................................................103
Anterior İnterosseöz Flep (Dorsal El Bileği Flebi).............................................................................................108
Alıcı Sahanın Ortaya Konması.........................................................................................................................110
Kaynakça..........................................................................................................................................................119
Konu 3 El ve El Bileği.........................................................................................................................................123
Çeviren: Dr. Serkan Balta
Radial Arter ve Derin Palmar Ark Sisteminin Anatomisi...................................................................................123
Ulnar Arter ve Yüzeyel Palmar Ark Sisteminin Anatomisi Palmar Ark Sisteminin Anatomisi...........................124
Alıcı Sahanın Ortaya Konması.........................................................................................................................127
BÖLÜM II ALT EKSTREMİTE
Konu 4 Gluteal Bölge..........................................................................................................................................141
Çeviren: Dr. Bülent Kement
Gluteus Maksimus Flebi...................................................................................................................................141
Superior Gluteus Miyokutanöz Flebi................................................................................................................145

Gluteal Uyluk Flebi (İnferior Gluteal Damarlar Bazlı).......................................................................................148
Vaskülarize İliak Kemik Grefti (Superior Gluteal Damar Bazlı).........................................................................152
Superior Gluteal Arter Perfororatör Flep (S-GAP Flep)....................................................................................157
İnferior Gluteal Arter Perfororatör Flep (I-GAP Flep)........................................................................................160
Alıcı Sahanın Ortaya Konması.........................................................................................................................163
Kaynakça..........................................................................................................................................................166
Konu 5 Kasık Bölgesi..........................................................................................................................................167
Çeviren: Dr. Aslıhan Çaycı
Kasık Flepleri....................................................................................................................................................167
Süperfisiyal Sirkumfleks İliak (SCIA) Flep (veya İliofemoral Flep)....................................................................170
İliak Flep...........................................................................................................................................................176
Osteokutanöz Kasık Flebi (SCIA Bazlı)............................................................................................................178
Tendon Transferiyle Kompozit Kasık Flebi.......................................................................................................180
Süperfisiyal İnferior Epigastrik (SIEA) Flep (Ya da Alt Abdominal Flep)...........................................................184
Dördüncü Lomber Arter İliak Flebi....................................................................................................................187
Vaskülarize İliak Kemik Grefti (Derin Sirkümfleks İliak Arter Bazlı)..................................................................191
Derin Sirkümfleks İliak Arterin Çıkan Dalının Varyasyonları.............................................................................192
İnternal Oblik Flep............................................................................................................................................208
İnternal Oblik KasFlep......................................................................................................................................209
İnternal Oblik Osteomuskuler Flep...................................................................................................................211
Kaynakça..........................................................................................................................................................212
Konu 6 Uyluk Bölgesi..........................................................................................................................................213
Çeviren: Dr. Süleyman Taş
Grasilis Flebi.....................................................................................................................................................213
Grasilis Kas Flebi.............................................................................................................................................215
Grasilis Muskulokutan Flebi.............................................................................................................................219
Tensor Fasiya Lata (TFL) Flebi.........................................................................................................................222
TFL Miyokutanöz Flep......................................................................................................................................224
TFL Osteomiyokütanöz Flep............................................................................................................................228
Rektus Femoris Flebi.......................................................................................................................................229
Rektus Femoris Kas Flebi................................................................................................................................230
Rektus Femoris Miyokutanöz Flep...................................................................................................................232
Medial Uyluk Flebi............................................................................................................................................233
Lateral Uyluk Flebi............................................................................................................................................236
Anteromedial Uyluk Flebi.................................................................................................................................241
Anterolateral Uyluk Flebi..................................................................................................................................244
Anterolateral Lateral Uyluk Fasyokutanöz Flep................................................................................................248
Alt Septofasyokütanöz Flep..............................................................................................................................249
Alt Perforatör Fasyokutanöz Flep.....................................................................................................................251
Alt Kütanöz Flep...............................................................................................................................................253
Vastus Lateralis Myokutanöz Flep....................................................................................................................255
“Tendon” Transferi ile Beraber Bileşik Alt Flebi................................................................................................256
Kimerik Alt Flebi...............................................................................................................................................259
“Flow-Through” Alt Flep....................................................................................................................................261
Duyusal Alt Flep...............................................................................................................................................263
Alıcı Alanların Ortaya Çıkarılması....................................................................................................................265
Kaynakça..........................................................................................................................................................281
Konu 7 Bacak ve Diz..........................................................................................................................................283
Çevirenler: Dr. Emel Yurdakul Sıkar, Dr. Hüseyin Kandulu
Fibula ve Bitişik Doku Transferi........................................................................................................................283

Vaskülarize Fibula Kemik Grefti.......................................................................................................................287
Peroneal Flep (Lateral Bacak Cilt Flebi)...........................................................................................................293
Fibular Osteokutanöz Flep...............................................................................................................................297
Fibular Osteomusküler Transfer (Soleus Kası İle)............................................................................................301
Gastrokinemius Flebi........................................................................................................................................305
Medial Gastrokinemius Kas Flebi.....................................................................................................................307
Lateral Gastrokinemius Kas Flebi....................................................................................................................311
Safen Flep........................................................................................................................................................313
Anterior Tibial Flep...........................................................................................................................................319
Ters Akımlı Anterior Tibial Ada Flebi................................................................................................................324
Medial Bacak Flebi...........................................................................................................................................325
Posterior Bacak Flebi.......................................................................................................................................331
Alıcı Sahanın Ortaya Konması.........................................................................................................................336
Kaynakça..........................................................................................................................................................374
Konu 8 Bilek ve Ayak..........................................................................................................................................378
Çeviren: Dr. Koray Kır
Dorsalis Pedis Flebi..........................................................................................................................................378
Dorsal Pedis Deri Flebi.....................................................................................................................................383
İkinci Metatarsal ile Dorsal Pedis Osteokutanöz Flep......................................................................................387
Ekstensör Tendonlar ile Birlikte Dorsal Pedis Tendinokutanöz Flep.................................................................391
Ekstensör Digitorum Brevis Flebi.....................................................................................................................394
Medial Planter Flep..........................................................................................................................................399
Serbest Parmak ve Parmak Dokusu Transferi..................................................................................................405
Serbest Ayak Başparmağı Transferi.................................................................................................................409
Serbest İkinci Parmak Transferi........................................................................................................................415
Birinci Vep Aralığı Deri Flebi.............................................................................................................................422
Wrap-Around Flebi...........................................................................................................................................425
Modifiye Wrap-Around Flep..............................................................................................................................428
Serbest Pulpa Flebi..........................................................................................................................................436
Vaskulerize Eklem Transferi.............................................................................................................................437
Alıcı Sahanın Ortaya Konması.........................................................................................................................444
Kaynakça..........................................................................................................................................................450
BÖLÜM III GÖVDE
Konu 9 Toraks.....................................................................................................................................................457
Çeviren: Dr. Hüseyin Kandul
Pektoralis Major Flebi.......................................................................................................................................457
Pektoralis Major Kas Flebi................................................................................................................................460
Pektoralis Major Myokutanöz Flebi...................................................................................................................465
Pektoralis Major Osteomyokutanöz Flebi.........................................................................................................467
Pektoralis Major Flebinin Klavikular Segmenti.................................................................................................469
Pektoralis Minör Kas Flebi................................................................................................................................475
Serratus Anterior Flebi.....................................................................................................................................480
Serratus Anterior Kas Flebi..............................................................................................................................482
Serratus Anterior Miyokutanöz Flep.................................................................................................................487
Kompozit Serratus-Latissimus Kas Flebi..........................................................................................................489
Serratus Anterior Kosto-Osteomuskuler Flep...................................................................................................491
Revaskülarize Edilmiş Kostal Kemik Grefti ve İnterkostal Flep.......................................................................493
Vaskülarize Edilmiş Kosta Grefti (Posterior İnterkostal Arter Kaynaklı)............................................................494
Lateral İnterkostal Deri Flebi............................................................................................................................499

Posterior Kostal Osteokutanöz Flep.................................................................................................................504
Vaskülarize Kosta Grefti (Anterior İnterkostal Arter Kaynaklı)..........................................................................507
Anterior Kostal Osteokutanöz Flep...................................................................................................................510
Lateral Torasik Flep (Aksiler Flep)....................................................................................................................513
Kaynakça..........................................................................................................................................................518
Konu 10 Karın Duvarı ve Abdominal Kavite.......................................................................................................520
Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Cem İbiş
Rektus Abdominis Flebi....................................................................................................................................520
Rektus Abdominis Kas Flebi (Derin İnferior Epigastrik Arter Pediküllü)...........................................................524
Rektus Abdominis Miyokutanöz Flebi (İnferior Epigastrik Arter Pediküllü).......................................................526
Aşağı Transvers Rektus Abdominis Miyokutanöz (TRAM) Flebi......................................................................528
Modifiye Aşağı Tram Flebi................................................................................................................................532
Torakoumbilikal Flep.........................................................................................................................................534
Derin İnferior Epigastrik Perforan (DIEP) Flebi.................................................................................................537
Modifiye DIEP Flebi..........................................................................................................................................543
Büyük Omentum Transferi................................................................................................................................545
Serbest Omentum Transferi.............................................................................................................................547
Büyük Omentumun Uzatılması.........................................................................................................................550
Mide Omentumun Kompozit Flebi....................................................................................................................552
Serbest Jejenum Transferi................................................................................................................................557
Alıcı Sahanın Ortaya Konması.........................................................................................................................563
Kaynakça..........................................................................................................................................................566
Konu 11 Sırt........................................................................................................................................................571
Çeviren: Doç. Dr. Hüsamettin Top
Latissimus Dorsi Flebi......................................................................................................................................571
Latissimus Dorsi Kas Flebi...............................................................................................................................579
Latissimus Dorsi Kas-Deri Flebi.......................................................................................................................585
İki Parçalı Split Latissimus Dorsi Flebi..............................................................................................................588
Lateral Split Latissimus Dorsi Flebi..................................................................................................................590
Kosta-Latissimus Dorsi Kemik-Kas-Deri Flebi..................................................................................................593
Scapular Kemik-Latissimus Dorsi Kemik-Kas Flebi..........................................................................................596
Thoracodorsal Arter Perforatör (TAP) Flep.......................................................................................................600
Skapuler ve Paraskapuler Flepler....................................................................................................................605
Skapula Deri-Kemik Flebi.................................................................................................................................614
Skapular ve Paraskapuler Birleşik Flebi...........................................................................................................617
Skapuler ve Latissimus Dorsi Birleşik Flebi......................................................................................................619
Kaynakça..........................................................................................................................................................623
BÖLÜM IV BAŞ VE BOYUN
Konu 12 Baş ve Boyun.......................................................................................................................................629
Çeviren: Doç. Dr. Cumhur Kılınçer
Temporoparietal Flep........................................................................................................................................629
Temporoparietal Fasya Flebi............................................................................................................................631
Bilobe Temporoparyetal Fasya Flebi................................................................................................................635
Temporokalvaryal Osteofasyal Flep.................................................................................................................637
Serbest Saçlıderi-Cilt Flebi...............................................................................................................................639
Süperfisyal Servikal Flep..................................................................................................................................642
Submental Flep................................................................................................................................................648
Alıcı Sahaların Ortaya Konması.......................................................................................................................654
Kaynakça..........................................................................................................................................................656

Mikrovasküler Cerrahi Atlası

  • Marka: Habitat
  • Ürün Kodu: 5358
  • ISBN: 9786054084524
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 300,00TL
  • 150,00TL

Etiketler: Mikrovasküler Cerrahi Atlası